โรงพยาบาลบ้านแท่น | BanthaenHospital

ค่านิยมองค์กร (Core Value) ::: เก่งงาน บริการดี สามัคคี มีความสุข ....... ยินดีต้อนรับ

วิสัยทัศน์ ::: เครือข่ายคุณภาพและคุณธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวมอย่างยั่งยืน


พญ.นิธิมาวดี คำวงศ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแท่น

-บอร์ดบริหาร-

:: คลินิคพิเศษโรงพยาบาลบ้านแท่น

ตารางแสดงการให้บริการ

  • คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
  • คลินิกโรคเบาหวาน (DM)
  • คลินิก Day Care
  • คลินิกโรคหอบหืดเด็ก (asthma) เดือน เว้นเดือน
  • คลินิกชะลอไดเสื่อม (CKD)
  • คลินิกโรคหอบหืดผู้ใหญ่ (asthma)
  • คลินิกซะลอไตเสื่อม (CKD)
  • คลินิกโรคเบาหวาน (DM)
  • คลินิกโรคความดันโลหิตสูง (HT)
 

:: เบอร์ติดต่อกลุ่มงานภายใน